Kasyno darmowe ruletka na żywo

 1. Does Poland Have Online Gambling Casinos: Jednak powiedział, jak bardzo pogodził się z tymi uczuciami i nie pozwolił im zawracać mu głowy w klatce tym razem.
 2. Safe Electronic Casino In Warsaw - Dim Sum Prize zabiera ten rodzaj jedzenia i zamienia go w przyjemną i fascynującą grę na automatach do gier.
 3. Free Spins Low Deposit No Wagering Requirements Poland: Istnieje tylko kilka wskazówek, o których musisz pamiętać, biorąc udział w kasynie na żywo.

Sloty za darmo do pobrania

Most Trusted And Legit Electronic Casinos Poland Of 2023
Mimo, że wybór nie jest ogromny, nadal może być w stanie znaleźć coś wygodnego, choć bez Jackie Jackpot kod promocyjny, aby zobaczyć.
Pl Latest Electronic Casinos That Pay
Nadal możesz ulec pokusie regularnego trybu darmowych spinów, mając nadzieję na wygranie jeszcze większej liczby darmowych spinów, a wraz z nim większego jackpota.
To jest klucz tego artykułu, aby zlokalizować nisze aplikacji, które pozwolą nam zarabiać pieniądze bez ogromnej liczby pobrań.

Nowe sloty bez logowania

Free No Deposit Bonus Poland Casino
Obsługa klienta w BacanaPlay Casinowgdy przychodzi do Twojej satysfakcji, nasi eksperci od recenzji Kasyna Online BacanaPlay odkryli, że strona robi wszystko, co w jej mocy, aby cię uszczęśliwić.
Popular Casino Software Providers Used By Friendly Fair Online Casinos Poland
Istnieje więc niewielka szansa, że wygrasz małą nagrodę w loterii.
Online Slot Casinos With Free Card Games Poland Only

POLITYKA PRYWATNOŚCI

AB Błażej Kwaśniewski dokłada wszelkich starań w celu ochrony Państwa prywatności.

AB Błażej Kwaśniewski informuje, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „Rozporządzenie UE”) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), o podstawowych zasadach przetwarzania danych osobowych w firmie:

Administratorem Państwa danych osobowych („Administrator”, „Firma”, „AB Błażej Kwaśniewski”) jest AB Błażej Kwaśniewski z siedzibą we Wrocławiu, 50-014 Wrocław, ul. Piłsudskiego 104, NIP: 6652846772, REGON:021405120 e-mail: kwasniewski.b@gmail.com,  tel. (+48) 507 096 050. Z Administratorem mogą Państwo kontaktować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty (dane podane wyżej).

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania: Państwa dane osobowe są przetwarzanie przez Firmę w celu niezbędnym do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (udzielenia odpowiedzi, wstępnych informacji itp.), podjęcia decyzji o zawarciu umowy (w tym przyjęcia, otrzymania lub skierowania oferty, negocjacji), wykonania usługi lub dostawy towaru, jak również ustalenia, zabezpieczenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z nimi związanych, a także w celach promocji towarów i usług Firmy (o ile Państwo wyrażą na taką promocję zgodę). W sprawach dotyczących zatrudnienia Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Firmę w celach przeprowadzenia rekrutacji, zawarcia, wykonania, zmiany umowy o zatrudnienie, wykonania obowiązków prawnych ciążących na pracodawcy lub zleceniodawcy, w tym dotyczących podatków i składek na ubezpieczenie społeczne lub ustalenia, zabezpieczenia, dochodzenia, obrony roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są (ewentualnie mogą być) następujące przepisy Rozporządzenia UE:

1) art. 6 ust. 1 lit. b, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usługi lub dostawy towaru, gdzie są Państwo stroną, lub na podjęcie na Państwa żądanie działań przed wykonaniem usługi lub dostawy towaru (np. celem kontaktu, udzielenia odpowiedzi),
2) art. 6 ust. 1 lit. a – Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli przekazywane są dane osobowe w zakresie, który nie jest niezbędny do wykonania umowy, w tym w celach promocji usług/towarów Firmy (marketingowych),
3) art. 6 ust. 1 lit. c – przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Firmie (dotyczącego np. podania Państwa danych osobowych na potrzeby postępowania prowadzonego przez organy publiczne),
4) art. 6 ust. 1 lit. f – przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przed Administratora (np. zapobieganiu oszustwom, windykowaniu należności),
5) art. 9 ust. 2 lit. a – Państwa zgoda na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych (np. dotyczących stanu zdrowia), w celu koniecznym do zawarcia, zmiany, wykonania, rozwiązania umowy lub ustalenia, zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń z nią związanych,
6) art. 9 ust. 2 lit. b – przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Państwa lub Administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (dotyczy pracowników Firmy, zleceniobiorców),
7) art. 9 ust. 2 lit. f – przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia, zabezpieczenia lub obrony roszczeń.

 

Okres przetwarzania danych osobowych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Firmy przez okres niezbędny do wykonania usługi/dostawy towaru oraz ustalenia, dochodzenia, obrony lub zabezpieczenia roszczeń, wywiązania się z obowiązujących przepisów prawa albo zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Firmy, zasadniczo nie dłużej niż do dnia przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych (np. 5 lat zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej). W przypadku przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody – do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu. Niezwłocznie po ustaniu tego okresu Państwa dane osobowe są usuwane.

Odbiorcy danych osobowych: odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów:osoby świadczące na rzecz Firmy usługi, związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. firmy informatyczne, księgowe, prawne), podmioty którym Firma powierza Państwa dane osobowe w celu wykonania części lub całości usługi/dostawy towaru (np. firma spedycyjna, przewozowa, kurierska, poczta), organy administracji, służby państwowe, sądy – w zależności od potrzeb należytego wykonania usługi/dostawy towaru, ustalenia, zabezpieczenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, realizacji prawnie uzasadnionych interesów Firmy albo wywiązania się z obowiązujących przepisów prawa. W każdym przypadku odbiorcy ci będą zobowiązani do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami Firmy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Firmę przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo żądania srostowania danych osobowych,
 3. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację – gdy Firma przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 6. prawo przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Firmy danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; mogą Państwo przesłać te dane innemu Administratorowi lub zażądać, aby Firma przesłała te dane do innego Administratora (jeśli jest to technicznie możliwe). Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które są przetwarzane na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody,
 7. prawo wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie – dotyczy ono wyłącznie tych danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody (patrz ust. 2 pkt 2 niniejszego dokumentu); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Celem skorzystania z powyższych uprawnień mogą Państwo kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych (Firmą) w sposób wskazany w ustępie 1 niniejszej Polityki. Jednocześnie Firma informuje, że niektóre z ww. uprawnień mogą Państwu nieprzysługiwać w ramach świadczenia usług/dostawy towarów przez Firmę.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Firmie np. kontakt
z Państwem lub wykonanie umowy.

Oprócz powyższych uprawnień przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

Państwa dane osobowe:
 1. nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych,
 2. nie są przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej; w przypadku zaistnienia w przyszłości potrzeby przekazania Państwa danych do państwa spoza UE, Firma podejmie niezbędne działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa tym danym.